Enter Password:

 Eggby - Istrum - Öglunda Hembygdsförening

Stadgar:

 

§ 1    Föreningen skall verka för att medlemmarna bättre lär känna varandra och bygden, dess kultur och historia och att de kulturminnesmärken som finns i socknarna blir kända, vårdade och bevarade samt aktivt medverka vid samhälls- och miljöplanering.

 

§ 2    Föreningen skall vara ansluten till Västergötlands hembygdsförbund och söka samarbete med kommunala organ och med andra föreningar på orten.

 

§ 3    Envar med intresse för föreningen och dess syften skall kunna bli medlem, oberoende av bostadsort. Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift som fastställes av föreningsmötet.

 

§ 4    Föreningen skall vara ideell och i politiskt och religiöst hänseende helt neutral.

 

§ 5    Föreningens verksamhetsområde utgör Eggby, Istrum och Öglunda socknar, och dess angelägenheter handhas av en styrelse  bestående av nio ledamöter och tre suppleanter representerande vardera socknen. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter eller suppleanter är närvarande.

 

§ 6   Styrelseledamöter väljs av föreningen för tre år, så att en tredjedel av styrelsen väljs varje år. Ordförande väljs av föreningsmötet för ett år i taget. Övriga funktionärer utser styrelsen inom sig. Styrelseledamöter kan omväljas utan begränsningar.

 

§ 7   Ordinarie föreningsmöte hålls under första kvartalet varje år. I övrigt hålls enligt styrelsens beslut extra föreningsmöten när så är påkallat. Tid och plats fastställs av styrelsen och meddelas genom kallelse minst en vecka i förväg. Varje medlem äger en röst.

 

§ 8   Räkenskapsåret följer kalenderåret. Verksamhetsåret sammanfaller med tiden från ett föreningsmöte t. o. m. nästkommande föreningsmöte.

 

§ 9   Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:

* val av ordförande och sekreterare för mötet jämte två justeringsmän

* uppläsning av protokoll från ordinarie möte, samt av styrelse och revisionsberättelse

* fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

* val av styrelseledamöter och suppleanter

* val av ordförande för ett år

* val av två revisorer och suppleant för dessa

* val av ledamöter i valberedningen, varav en av dessa är sammankallande

* beslut om årsavgiftens storlek

* behandling av förslag och motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen minst tre veckor före föreningsmötet

 Valberedningens nomineringsförslag skall meddelas i kallelsen till mötet.

 

§ 10   I mån av resurser anordnas möten, föreläsningar, kurser, studiecirklar, studieresor, utflykter och liknande arrangemang.

 

§ 11   Ändring av dessa stadgar beslutas av två av varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie föreningsmöte.

 

§ 12   Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande ordinarie föreningsmöten och därvid biträdas av 2/3 av de röstande. Det sista ordinarie föreningsmötet beslutar om föreningens tillgångar.